Algemene voorwaarden

WeDigital B.V. is gevestigd aan Haparandadam 7 C-5 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 62244183.

1. Definities

 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die met WeDigital is overeengekomen opdrachten te (doen) verrichten.
 • Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht uitvoert, zijnde de personen die namens WeDigital optreden.

2. Algemeen

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor diensten uitgevoerd door WeDigital tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of door WeDigital schriftelijk of per email zijn bevestigd.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WeDigital, voor de uitvoering waarvan door WeDigital derden dienen te worden betrokken.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien WeDigital niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WeDigital in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet zolang deze niet in strijd zijn met de door WeDigital gehanteerde voorwaarden. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de voorwaarden van WeDigital te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien de voorrang van de wederpartij gedongen is.

3. Totstandkoming van de opdracht

 • Opdrachten komen tot stand door aanvaarding van beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging, danwel doordat WeDigital daadwerkelijk uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden. Aanvaarding geschiedt door bevestiging per e-mail, post of een digitale handtekening. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de opdracht en de tarieven.

4. Grondslag offertes

 • De offertes van WeDigital zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
 • De geldigheidsduur van de offertes gedaan door WeDigital is 28 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht WeDigital niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • WeDigital zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). WeDigital behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen. WeDigital rapporteert regelmatig aan de opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

5. Verlenging en beëindiging van de overeenkomst

In het geval van een overeengekomen opdracht, gelden de volgende voorwaarden:

 • Annulering dient schriftelijk (kan per e-mail) te geschieden;
  bij annulering tot vier weken voor het opstellen van de strategie zijn geen kosten verschuldigd;
 • Bij annulering twee weken na het sluiten van de opdrachtovereenkomst is WeDigital gemachtigd om een factuur ter hoogte van €1500,- te sturen;
 • Voor content-, en online marketing managementdiensten (pakketten) geldt een opzegtermijn van drie (kalender)maanden. Opzegging dient voor de eerste van de nieuwe (kalender)maand schriftelijk te geschieden.
 • Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, kan WeDigital de overeenkomst (na een herstelperiode van twee weken aan de Opdrachtnemer aan te bieden) beëindigen.
 • Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te annuleren, zal minimaal 15% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht worden alsmede andere eventuele schade voortvloeiend uit de annulering.
  WeDigital heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
 • WeDigital heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 • Ook is het niet toegestaan zogenaamde adultpages/MP3/warez pagina’s en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst c.q. in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van WeDigital.
 • Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever WeDigital derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. WeDigital dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • WeDigital zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment erkende stand der wetenschap.
 • WeDigital is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WeDigital de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WeDigital aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WeDigital worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WeDigital zijn verstrekt, heeft WeDigital het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan WeDigital ter beschikking heeft gesteld. WeDigital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WeDigital is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WeDigital zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is WeDigital gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen WeDigital bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van WeDigital op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WeDigital een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens WeDigital gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van WeDigital daardoor direct of indirect ontstaan.
 • Indien WeDigital met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is WeDigital niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6.

6. Betalingsvoorwaarden

 • Het honorarium en/of de kosten worden maandelijks of na uitvoering van de opdracht gefactureerd. Alle door WeDigtial medegedeelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) (indien van toepassing). De kilometer-vergoeding bedraagt € 0,28 per km (ex. BTW). Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in zijn verplichtingen, dan komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan WeDigital verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Overmacht

 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, epidemieën, pandemieën, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/of voor haar werkzame personen. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 • Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds per de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte. Dit dient kort gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. WeDigital behoudt daarbij aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

9. Intellectueel eigendom

 • Alle documenten die ter hand worden gesteld, worden verstuurd per e-mail of post, aan de opdrachtgever zijn geen eigendom van de opdrachtgever. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden van WeDigital. Hetzelfde geldt voor auteursrecht op schriftelijke adviezen en door WeDigital ontwikkelde modellen.
 • De content die door WeDigital vervaardigd wordt en gedeeld wordt met de klant en/of op social media, mag uitsluitend gebruikt worden op de overeengekomen pagina. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden van WeDigital.

10. Vertrouwelijkheid

 • Als door de wederpartij verstrekte gegevens zullen tijdens en na afloop van de geslote overeenkomst, overeenkomstig met art. 272 en art. 273 van het Wetboek van Strafrecht, als geheim worden aangemerkt en als zodanig beschouwd. Ook wanneer de overeenkomst voortijdig ontbonden is. WeDigital zal in het kader van de opdracht alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de redelijke belangen van de opdrachtgever.

11. Non concurrentie

 • Beide partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede een periode van twee jaar na het einde van de overeenkomst, generlei relatie aan te (doen) gaan met elkanders medewerkers en/of hulppersonen, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, of zijn geweest, tenzij partijen anders overeenkomen.

12. Onderzoek, reclames

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking. Doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan WeDigital, op straffe van verval van rechten en weren. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WeDigital in staat is adequaat te reageren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal WeDigital slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

13. Aansprakelijkheid

 • WeDigital kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid:
  a. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
  b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens. WeDigital is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies.
 • WeDigital is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt en is niet beperkt tot: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is Iedere aansprakelijkheid van WeDigital en van al diegenen die voor of namens WeDigital werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag van het honorarium dat WeDigital voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.
 • De opdrachtgever vrijwaart WeDigital voor schade die de opdrachtgever leidt ten gevolge van schending van de rechten van zichzelf en van derden bij de uitvoering van de overeenkomst, waarvoor WeDigital niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden WeDigital op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor WeDigital mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 • Indien er sprake is van een tekortkoming zijdens WeDigital en herstel niet meer mogelijk is, dan zal WeDigital slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van WeDigital die het gevolg is van het niet of onvoldoende nakomen van de door de opdrachtgever haar/zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst.
 • Klachten van de opdrachtgever schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 • WeDigital kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor interventies gedaan door social media platforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Trustpilot, etc. of hackers/onbevoegde derden. Onder interventies kan worden verstaan: Het blokkeren of opheffen van accounts van de opdrachtgever, beperken van de mogelijkheden van de accounts van de opdrachtgever, het afkeuren van content of het veranderen van bepaalde spelregels waardoor de uitvoering van de opdrachtgever wordt bemoeilijkt.
 • Uiteraard zal WeDigital haar uiterste best doen om dergelijke interventies te voorkomen en inschattingen te maken van de risico’s die het gebruik van online media platforms met zich meebrengen.

14. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

15. Bevoegde rechter

 • Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

16. Zet-, druk- of andere proeven

 • De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
 • Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 • De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
  tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

17. Afwijkingen

 • Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 • Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 • Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

18. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 • De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 • De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 • De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 • Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

19. Toepasselijk recht

 • De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
 • De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 • Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 • De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 • De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

20. Eigendom productiemiddelen etc.

 • Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen,halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel,ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
  fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 • De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 • De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

21. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 • De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 • De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 • De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

22. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 • Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.
 • De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 • De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking.
E-Mail

Meld je gratis aan

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste social nieuws in je mailbox.

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!